Трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW за къща 240м²

Как да осигурим отоплението, охлаждането и БГВ (топлата вода) на 4-5 членно домакинство в къща 240м² РЗП? С една система, без поддръжка, възможно най-ефективна и с най-ниски сметки.

Задача: Довършете работата на други три фирми, по изграждане на термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и топла вода на къща 240м².

Прочети за около 9-10 минути! 🙂

При този проект за изграждане на система за отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа въздух-вода, задачата ни бе малко по-сложна и различна от обикновено.
По принцип предпочитаме да изградим проекта от начало до край:
– да направим необходимите изчисления на топлозагубите;
– да заложим необходимата мощност на термопомпата, спрямо нуждите на дома и климатичните особености на района;
– да проектираме тръбни трасета и диаметри;
– да заложим захранващи и комуникационни кабели;
– да изградим вътрешната инсталация за отопление и охлаждане, да я “надуем” с топлоносеща течност и да я тестваме за непропускливост, поне 72 часа;
– да…, да…, да…, ама НЕ :).
Този път нещата бяха други. Едни бяха полагали тръбите за подово отопление, други бяха пуснали пакета медни тръби и кабели между вътрешното и външното тяло на термопомпата, а самата тя, щеше да е от трета фирма. Ние бяхме четвъртите и последни, на които се падна честта да сглобим пъзела и за радост или съжаление да понесем цялата отговорност.

Изчисления и проектиране на инсталацията с термопомпа въздух-вода

Това, че самата трифазна термопомпа SAMSUNG 16kW вече бе закупена от клиента (но не доставена и монтирана), не премахна необходимостта от изчисления на топлозагубите на дома и прогнозиране на месечните сметки. Така щяхме да се уверим, дали мощността на машината ще е достатъчна за нуждите на къщата и дали сметките ще са нормални за термопомпена инсталация.

Строителни особености на къщата

 • два етажа плюс подпокривно помещение – обща площ 240 м²;
 • външни стени – зидария със стандартни тухли “Четворка” – λ (коефициент на топлопроводност)=0,44 W/mK;
 • вътрешни стени – зидария от същите тухли – λ=0.44 W/mK;
 • дограма – 5 камерна PVC с троен стъклопакет 4С/Бяло/Бяло – Ug (коеф. на топлопреминаване)=1,4 W/m²K;
 • под – стоманобетонна плоча с дебелина 25 см – λ=1,92 W/mK;
 • таван – стоманобетонна плоча с дебелина 20 см λ=1,92 W/mK;
 • височина на етажа – 2,65м;
 • покрив – четири скатен – дървена конструкция покрита с керемиди с λ=0,99 W/mK.

Изолации:

 • външни стени – ЕРS 15-18 стиропор – с дебелина 10 см – λ=0,035 W/mK
 • под – фибран XPS с дебелина 5 см – λ=0,033 W/mK;
 • покрив – пълнеж от каменна вата 10 см – λ=0,037 W/mK, между гредите на покривната конструкция.

Изчисления на топлозагубите на къщата

В изчислението на топлозагубите на всеки един обект, много фактори оказват влияние, някои основно, други косвено, но колкото повече данни имаме, толкова по-точни ще бъдат изчисленията ни:

 • изграждащата структура на всеки един строителен елемент, например една стена (външна или вътрешна):
  – дебелина и вид на вътрешна мазилка;
  – дебелина и вид на зидарията – тухли, стоманобетон, газобетон, дърво… ;
  – дебелина и естество на външна мазилка или лепило за топлоизолация (например);
  – дебелина и материал на изолационния слой (ако има такъв);
  – дебелина и вид на фасадна мазилка или облицовка;
  – и всякакви други изграждащи материали.
 • дограма – материал на профила и стъклопакет – структурата на стъклопакета (двоен, троен…, комбинацията от стъкла и разстоянието между тях) е много по-важен фактор, от гледна точка на топлозагубите, отколкото самия профил на дограмата, защото той е над 95% от строителния отвор за прозорци и врати;
 • квадратура на всеки един елемент – стени, под, таван, дограма, врати…;
 • географски изложения на отделните елементи;
 • изчислителна температура за района на конкретния обект, България е разделена на девет климатични зони – стр.10;
 • желана температура за поддържане – всеки един градус повече или по-малко е определено количество мощност;
 • и други фактори.

На база горепосочените строителни характеристики на къщата с обща площ 240м², направената изолация на отделните строителни елементи, климатичната зона в която се намира обектът и желаната температура за поддържане в режим отопление от 23°С, топлозагубите при -16°С (минус 16), възлязоха на 7,64 kW.

Подходяща ли е термопомпата за конкретната къща?

На първо четене и поглед, трифазна термопомпа SAMSUNG с номинална мощност 16 kW, за къща 240м² с топлозагуби при -16°С от 7,64 kW, е доста преоразмерена. Да, но само на пръв поглед.
Може би знаеш, но може би, НЕ, че мощността на всички термопомпи въздух-вода се дава от производителя само при определени условия. А те са:

 • температура на околната среда +7°С (външна температура);
 • температура на топлоносителя +35°С (температура по отоплителната инсталация). Тази стойност на температурата е подходяща почти и само за водно подово отопление;
 • относителната влажност също оказва влияние.

Тогава и само тогава, термопомпа въздух-вода може да генерира 16 kW топлинна мощност, при консумирани 3,6-3,9 kWh ел. енергия. При промяна на който и да е от горните показатели, настъпва промяна и в капацитета на всяка термопомпа въздух-вода.
Пример:
Ако температурата навън е +7°С и отоплителната ни система е с водно подово, по което подаваме топлоносеща течност с температура +35°С и имаме термопомпа въздух-вода с номинална мощност 16kW. Тя ще консумира около 3,6-3,9 kWh електрическа енергия и ще отдава 16 kW топлинна мощност.
Но ако при същите +7°С, имаме отоплителна система с водни конвектори, към които подаваме течност с температура +45°С, същата термопомпа, за същите консумирани 3,6-3,9 kWh, ще може да отдаде около 12,5-13 kW топлина.

Затова при проектирането на всяка система за отопление и охлаждане с термопомпа въздух-вода, трябва да се вземат предвид много показатели, фактори, зависимости и … Иначе дори и с най-добрата машина/марка, може да постигнем разочароващи резултати и много високи сметки.

Как варира коефициентът на трансформация (COP) на трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW?

Диаграма на вариациите на коефициента на трансформация в зависимост от различни температури

На база предоставените от производителя 3-4 стойности на COP, при +7°С, +2°С и -7°С, допълнително събирани данни и необходимите формули, теоретично изчислихме промените на коефициента на трансформация на тази трифазна термопомпа въздух-вода. Това е необходимо, за да можем да гарантираме безпроблемна работа на цялата инсталация. Да потвърдим, че термопомпата е подходяща за нуждите на къщата при почти всякакви зимни температури. Също така да прогнозираме месечни сметки за отопление и топла вода.

Как да потвърдим, че термопомпата ще гарантира нуждите на къщата?

Диаграма на необходима мощност за отопление към произведена мощност от термопомпа

Както можеш да видиш от диаграмата, в зависимост намаляването на COP – коефициента на трансформация, намалява и номиналната мощност на машината. Пресечната точка на необходима към произведена мощност е при -13°С (минус 13°С). До такива външни температури, термопомпата ще може да гарантира необходимата мощност за отопление, САМО от работата на компресора – фреонов цикъл, при COP около 1,85. При по-ниски от -13°С външни температури (които са рядкост и сравнително краткотрайни), ще се включи един от вградените два електрически нагревателя по 3 kW. Така ще се осигури необходимата допълнителна мощност за безпроблемно отопление и БГВ.

Как прогнозирахме месечните сметки за отопление и БГВ (Битова Гореща Вода)?

Графика на прогнозна месечна сметка за отопление и топла вода с термопомпа въздух-вода 16 kW

Както обикновено, при изчисление и проектиране на термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и БГВ, ние изготвяме прогнозни месечни сметки. Които естествено, след изграждане на системата, следим благодарение на клиентите и предоставяните от тях реални данни на консумираната енергия.
На база реалните сравнения, сме достигнали до заключението, че прогнозните сметки са близки до реалните с отклонение ±10%. Това е сравнително нормално, тъй като един от основните фактори за месечната сметка е вариацията на външната температура през зимата.
В прогнозните сметки са заложени средномесечни данни за температурата от най-близката станция до конкретния обект.
Други основни фактори за прогнозирането на месечните сметки са:

 • желана температура за поддържане;
 • денградуси (разликата между желана температура и средномесечната външна температура, умножена по отоплителните дни в месеца) за района на обекта;
 • температура на подаване в режим отопление;
 • температура на БГВ;
 • обем на бойлера за БГВ;
 • специфична (различна за всеки обект) мощност за повишаване на температурата с 1°С;
 • часове отопление на ден;
 • вариации на коефициента на трансформация;
 • цена на електрическата енергия.

Как проектирахме инсталацията за отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа?

След направа на необходимите изчисления на топлозагубите на цялата къща и на всяко помещение по отделно, заложихме необходимите диаметри и дължини на основните и локалните тръбни трасета.

Изчислихме броя и характеристиките на необходимите циркулационни помпи. Нужните захранващи и комуникационни кабели.

Обема на бойлера, спрямо членовете на домакинството. Също така пътя, диаметрите и дължините на захранващите серпентината на бойлера тръби, захранващите и комуникационни кабелни трасета.

Изчислихме необходимата мощност на водните конвектори за отопление и охлаждане, за всяко едно помещение, както и необходимите кабели за тях.

Преценихме големината и вида на колекторните кутии, размера на колекторите и необходимия брой линии.

Изготвихме оферта за необходимите материали, уреди и монтажни дейности.

И след подробно обсъждане с клиента, преминахме към изграждане на цялостната система за отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа въздух-вода.

Как протече изграждането на термопомпената инсталация за отопление, охлаждане и топла вода?

Първи етап от изграждането на термопомпената инсталация

Радиален манометър до 10 бара, показващ налягане от 4 бара

Тъй като част от тръбите бяха вече положени (за подовото отопление на първи етаж и пакетът тръби между вътрешно и външно тяло на термопомпата), бяхме задължени да се убедим в тяхната непрекъснатост. Защото следваха мазилки и замазки, след направата на които, поправката щеше да е много трудна и скъпа.

Така че:

 • изградихме захранващите щрангови линии от медни тръби;
 • монтирахме колекторните кутии;
 • положихме тръбите за всеки един конвектор в отделните помещения;
 • свързахме всички тръбни трасета в една затворена система (организъм);
 • добавихме разширителен съд с манометър и предпазен клапан за 10 bar-а;
 • напълнихме и обезвъздушихме инсталацията, и я оставихме под налягане 4 bar-а за 3-4 дни;
 • напълнихме и надухме пакета медни тръби между двете тела на термопомпата с азот на 35 бара, за да се убедим и в тяхната цялост.
Колекторна кутия за водно подово отопление със смесителен възел и задвижки вградена в стена

Колектпрна кутия за подово отопление със смесителен възел, колектори с дебитомери и термостатични вентили със ел. задвижки.

Колекторна кутия с месингови колектори и свъзани тръби и кранове

Колекторна кутия за три конвектора на първи етаж

Колекторна кутия с колектори за 6 линии вградена в стена

Колекторна кутия за пет конвектора и един радиатор.

Междувременно положихме необходимите кабели, изолации и аксесоари.

След като завършихме първия етап от изграждането на термопомпената система за отопление, охлаждане и БГВ, клиентът продължи с полагане на замазки, мазилки и довършителни работи по превръщане на къщата в дом. Цялата тръбна инсталация остана пълна под налягане до втори етап. С цел, ако случайно някой перфорира някоя от тръбите, да се отреагира възможно най-безболезнено и бързо.

Втори етап от изграждане на термопомпената инсталация

След като клиентът завърши почти всики довършителни работи по къщата, ние се включихме да нанесем последните щрихи по термопомпената система за отопление, охлаждане и БГВ.

Монтиране на водни конвектори и интернет термостати

По желание на клиента отоплението и охлаждането на дома се контолира през интернет. Всяко помещение е оборудвано с WiFi интернет термостат, който контролира работата на уредите и инсталациите за отопление и охлаждане в съответната стая.

На първи етаж се контролира подово отопление – пет кръга и три конвектора.
На втори етаж, три конвектора и един радиатор.
В подпокривния етаж – два конвектора.

Воден конвектор за отопление и охлаждане 3 kW

Воден конвектор с интернет контрол монтиран в спалня

Воден конвектор за отопление и охлаждане монтиран на стена в хол до телевизор

Конвектор за отопление и охлаждане монтиран в дневна

Конвектор с вентилатор за отопление и охлаждане монтиран на стена в спалня

Воден конвектор с интернет контрол монтиран в друга спалн

Монтиране на трифазната термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW и бойлер Елдом 200 литра с две паралелни серпентини

Като последна част от изграждането на цялата система се монтираха външното тяло на термопомпата, вътрешното (хидробокс) ѝ тяло и емайлираният бойлер 200 литра. Около вътрешното тяло бе свързана необходимата арматура за оптимална работа на инсталацията. Бяха направени предварителни проверки и тестове, след което термопомпата въздух-вода се въведе в експлоатация. Направиха се необходимите настройки за работа в различните режими, отопление, охлаждане и БГВ (топла вода). Настроиха се различни температури за поддържане, в зависимост от различните вътрешни и външни условия, с цел оптимална и ефективна работа, максимален комфорт и възможно най-ниски сметки.

Външно тяло на термопомпа въздух вода SAMSUNG 16kW, монтирано върху стойки пред къща

Външно тяло на трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW

Вътрешно (хидробокс) тяло на трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW

Вътрешно (хидробокс) тяло на трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW

Емайлиран бойлер 200 литра с две серпентини

Емайлиран бойлер Елдом 200 литра с две паралелни серпентини (топлообменника)

Колко е цената на цялата инсталация за отопление, охлаждане и БГВ с трифазна термопомпа SAMSUNG 16 kW?

Може би това е въпросът, който най-силно те интересува? Най-вероятно всички, това ни интересува. Но преди да кажем цената, да посочим накратко какво получаваме за нея.

Какво печелиш при отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа въздух-вода?

 • единна система за отопление, охлаждане и топла вода – което би се осигурило с поне две, три други инсталации;
 • неангажираност към системата – без зареждане, поддържане, почистване, складиране, цепене, пренасяне…
 • контролиране с един клик през телефона – опция;
 • оптимален комфорт;
 • максимална ефективност;
 • възможно най-ниски сметки за отопление, охлаждане и топла вода;
 • климатизиран дом;
 • повече свободно време (, а времето е пари) за себе си и семейството;
 • и редица други ползи, които могат да се усетят, само ако я притежаваш.

Какво включва цялата термопомпена система?

 • направа на необходимите изчисления на топлозагубите;
 • проектиране на цялата инсталация;
 • прогнозиране на месечни сметки;
 • проверка и гарантиране на нужната мощност;
 • трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW;
 • медни щрангови тръби с изолация;
 • колекторни кутии с месингови кранове и фитинги;
 • емайлиран бойлер 200 литра с две паралелни серпентини;
 • програмируеми интернет термостати;
 • ел. задвижки за контрол на подовото отопление;
 • смесителен възел и колектори с дебитомери за подово отопление;
 • водни конвектори за отопление и охлаждане;
 • алуминиев радиатор;
 • и много, много други малки, но задължителни елементи.

Та да си дойдем на думата за цената, тъй като, за радост или за съжаление, цялата система не бе инсталирана от една единствена фирма, общата цена е малко по-висока от нормалното. По данни и записки на клиента, общата сума за термопомпената инсталация на къщата е възлязла на 28-29 хил. лева.

Ако само една фирма бе участвала, сумата би била в порядъка 24-25 хил. лева, като само цената на трифазната термопомпа SAMSUNG 16 кВ е 12 643,20 лв.

Ако имаш интерес към изграждане на термопомпена система за отопление, охлаждане и топла вода за дома си, свържи се с нас!

Направи Запитване за Термопомпа за Твоя Дом!

  Имена (Задължително)

  Email (Задължително)

  Населено място (Задължително)

  Тел. номер (Препоръчително)

  Какъв тип е обектът?(Избери едно)
  КъщаАпартаментДруго

  Колко етажа е къщата?
  123Повече от 3

  Каква е площта/големината на етажа/жите? (в квадратни метри)

  Колко стаи има етажа?
  12345Повече от 5

  Опиши стаите...

  На кой етаж е апартаментът?
  ПървиМеждиненПоследен

  Каква е площта/големината на апартамента? (в квадратни метри?

  Колко стаи има апартаментът?
  12345Повече от 5

  Опиши стаите...

  Опиши обекта за отопление/охлаждане подробно...

  Каква е височината на жилището/обекта? (в метри)

  Каква е дограмата/прозорците?
  ДървенаАлуминиеваПВЦДруга

  Какъв е стъклопакетът на дограмата?

  Има ли изолация?
  ДаНе

  Дебелина на изолацията?

  Какъв е изолационният материал?

  Къде е положена изолацията? (Можеш да избереш повече от едно)

  Какво желаеш от термопомпата?(Можеш да избереш повече от едно)

  Какъв вид Термопомпа желаеш?(Избери едно)
  Въздух-ВодаВода-ВодаЗемя-Вода

  Каква марка Термопомпа желаеш?(Избери едно)
  Дайкин/DAIKINМицубиши/MITSUBISHIГрии/GREEДруга марка

  Желаеш ли соларна система за топла вода през лятото?
  ДаНе

  Колко хора обитават дома?(За изчисляване големината на бойлера)

  Каква температура желаеш да се поддържа в дома в режим отопление?

  Какви отоплителни/охладителни тела желаеш?(Можеш да избереш повече от едно)(*само Водните Конвектори могат да се използват И за отопление И за охлаждане)

  Моля, изпрати проект, чертеж или поне скица на дома, за най-точна оферта(разрешени формати - jpg, dwg, pdf, png, големина до 5MB)

  Или допълни подробности:

  Отговор на запитване за термопомпена система се получава на Е-мейл до 48 часа след изпращане на запитването.

  Leave a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.